Dodávky tepelné energie

Zdrojem tepla pro území města Štětí je teplárna společnosti Mondi, a.s. Vyrobená tepelná energie ve formě horké vody je rozváděna primárním potrubím do předávacích stanic. Předávací stanice slouží k úpravě parametrů topné vody (tlak a teplota). Tepelná energie je předávána do sekundárního rozvodu, kterým je dopravována k odběrateli.

Primární rozvod

Potrubí rozvádějící horkou vodu od zdroje do předávacích stanic je uloženo na potrubních mostech a v podzemních kolektorech. Při rozšiřování sítí je používán moderní způsob ukládání potrubí tzv. bezkanálové vedení, kdy je uloženo již předizolované potrubí do výkopu a tím odpadá budování kolektorů spojené s rozsáhlými stavebními pracemi. Podzemní vedení nenarušuje vzhled města, proto byla nadzemní část použita pouze v průmyslové části města. Předizolované potrubí má v izolační pěně (PUR) uloženy dva kontrolní vodiče, s možností připojení vyhodnocovacího zařízení, které odhalí případnou netěsnost potrubí. Horká voda je přiváděna do předávacích stanic o teplotě 100-130°C.

Výměníkové stanice

Pro bezpečný provoz centrálního zásobování teplem je nutno upravit hodnoty primární (horké) vody. Upravení hodnot znamená snížení tlaku a teploty, které je možno předat do sekundární sítě pro vytápění . K úpravě tlaků a teplot slouží předávací a výměníkové stanice, které obsahují mnoho regulačních a pojistných prvků. Horká voda je předávána pomocí výměníku z primárního rozvodu přes teplosměnnou plochu chladnější vodě sekundárního okruhu, která se ohřívá a proudí sekundárním rozvodem k odběrateli. Obdobným způsobem se provádí ohřev teplé vody, kde je získávána tepelná energie z horké vody a předána vodě studené.

Sekundární rozvod

Po získání potřebných parametrů pro vytápění a přípravu teplé vody z výměníkové stanice se otopná a teplá voda dopravuje potrubím sekundární sítě k odběrným místům. Sekundární rozvody jsou uloženy v kolektorech formou čtyřtrubkového vedení. Čtyřtrubkové vedení se skládá z přívodní otopné vody, zpětné otopné vody, přívodní teplé vody a cirkulace teplé vody. Sekundární rozvody jsou ukončeny patním měřičem.

Řídící systém

Výměníkové stanice jsou vybaveny automatickým řídícím systémem. V rámci neustálé modernizace se koncem roku 2016 podařilo osadit poslední tři předávací stanice řízením PLC. Řízení jednotlivých stanic má za úkol udržet tepelnou pohodu a dodávku teplé vody do domácností a komerčních prostorů.

Termovize je metoda bezkontaktního měření povrchové teploty daného objektu. Snímkování termovizní kamerou je zobrazení teplotního pole na povrchu tělesa v infračerveném spektru, které je lidskému oku neviditelné. Termovizní snímkování má širokou oblast využití především ve stavební diagnostice, průmyslu, lékařství aj.

Identifikace netěsnosti horkovodního rozvodu v komunikaci.Významným využitím je v současné době snímkování stavebních objektů určených především k bydlení. Neustálé rostoucí ceny energií vybízí k jejich úsporám. Metoda termosnímkování dokáže zobrazit tepelné úniky z budov, tepelné mosty objektu, ale naopak také riziková místa možné tvorby plísní v obytných místnostech. Využijte této nabídky a zjistěte jak je na tom Váš dům.

Jsme držitelem osvědčení k oprávnění měření termokamerou FLUKE a zapsáni do seznamu autorizovaných osob firmy AHLBORN s.r.o. pod evidenčním číslem 163.